Chính sách Tranh chấp Bản quyền

Ngày có hiệu lực: 17 tháng 8 năm 2015 Theo DMCA, chúng tôi đã áp dụng chính sách bên dưới đối với vi phạm bản quyền. Chúng tôi bảo lưu quyền (1) chặn quyền truy cập hoặc xóa tài liệu mà chúng tôi thành thực tin là tài liệu có bản quyền đã được sao chép và phân phối bất hợp pháp bởi bất kỳ nhà quảng cáo, chi nhánh, nhà cung cấp nội dung, thành viên hoặc người dùng nào của chúng tôi và (2) xóa và ngừng dịch vụ đối với những người tái phạm. Hãy nhớ rằng việc bạn sử dụng Dịch vụ của  Bestbuyways.com  luôn phải tuân theo  Điều khoản Dịch vụ , trong đó có Chính sách Tranh chấp Bản quyền này. Bất kỳ điều khoản nào chúng tôi sử dụng trong Chính sách này mà không xác định chúng đều có các định nghĩa được đưa ra trong  Điều khoản dịch vụ .

 1. Thủ tục Báo cáo Vi phạm Bản quyền. Nếu bạn tin rằng tài liệu hoặc nội dung có trên đó hoặc có thể truy cập được thông qua Dịch vụ vi phạm bản quyền của bạn (hoặc bản quyền của người mà bạn được ủy quyền đại diện), vui lòng gửi thông báo vi phạm bản quyền có chứa thông tin sau đến  Bestbuyways.com  Chỉ định Đại lý nhận thông báo về vi phạm đã khiếu nại (“Đại lý được chỉ định” của chúng tôi, người có chi tiết liên hệ được liệt kê bên dưới):
  1. Chữ ký vật lý hoặc điện tử của người được ủy quyền đại diện cho chủ sở hữu bản quyền bị cáo buộc vi phạm;
 2. Xác định các tác phẩm hoặc tài liệu bị xâm phạm;
 3. Nhận dạng tài liệu bị cho là vi phạm bao gồm thông tin về vị trí của tài liệu vi phạm mà chủ sở hữu bản quyền tìm cách xóa, với đầy đủ chi tiết để  Bestbuyways.com  có ​​thể tìm và xác minh sự tồn tại của tài liệu đó;
 4. Tuyên bố rằng người thông báo thực sự tin rằng tài liệu được xác định trong (1) (c) không được chủ sở hữu bản quyền, đại diện của chủ sở hữu bản quyền hoặc luật pháp cho phép; và
 5. Thông tin liên hệ về người thông báo bao gồm địa chỉ, số điện thoại và địa chỉ email, nếu có;
 6. Tuyên bố được đưa ra theo hình phạt nếu khai man rằng thông tin được cung cấp là chính xác và bên thông báo được ủy quyền thay mặt chủ sở hữu bản quyền khiếu nại.
 7. Sau khi Đại lý được chỉ định nhận được Thông báo vi phạm đúng đắn của Bona Fide. Khi nhận được thông báo vi phạm bản quyền thích hợp, chúng tôi có quyền:
  1. xóa hoặc vô hiệu hóa quyền truy cập vào tài liệu vi phạm;
 8. thông báo cho nhà cung cấp nội dung bị cáo buộc vi phạm rằng chúng tôi đã xóa hoặc vô hiệu hóa quyền truy cập vào tài liệu hiện hành; và
 9. chấm dứt quyền truy cập của nhà cung cấp nội dung đó vào Dịch vụ nếu họ là người tái phạm.
 10. Quy trình Cung cấp Thông báo Phản đối cho Đại lý được Chỉ định. Nếu nhà cung cấp nội dung tin rằng tài liệu đã bị xóa (hoặc quyền truy cập đã bị vô hiệu hóa) là không vi phạm hoặc nhà cung cấp nội dung tin rằng họ có quyền đăng và sử dụng tài liệu đó từ chủ sở hữu bản quyền, đại lý của chủ sở hữu bản quyền hoặc , theo luật, nhà cung cấp nội dung có thể gửi cho chúng tôi một thông báo phản đối chứa các thông tin sau tới Đại lý được Chỉ định:
  1. Chữ ký vật lý hoặc điện tử của nhà cung cấp nội dung;
 11. Nhận dạng tài liệu đã bị xóa hoặc quyền truy cập đã bị vô hiệu hóa và vị trí tài liệu xuất hiện trước khi bị xóa hoặc vô hiệu hóa;
 12. Tuyên bố rằng nhà cung cấp nội dung thực sự tin rằng tài liệu đã bị xóa hoặc bị vô hiệu hóa do nhầm lẫn hoặc xác định sai tài liệu; và
 13. Tên, địa chỉ, số điện thoại của nhà cung cấp nội dung và, nếu có, địa chỉ email và tuyên bố rằng cá nhân hoặc tổ chức đó đồng ý với quyền tài phán của Tòa án Liên bang đối với khu vực tư pháp nơi đặt địa chỉ của nhà cung cấp nội dung, hoặc nếu địa chỉ của nhà cung cấp nội dung được đặt bên ngoài Hoa Kỳ, đối với bất kỳ khu vực tư pháp nào mà   Bestbuyways.com  đặt trụ sở và cá nhân hoặc tổ chức đó sẽ chấp nhận dịch vụ xử lý từ người đã cung cấp thông báo về hành vi vi phạm bị cáo buộc.

Nếu Đại lý được Chỉ định nhận được thông báo chống khiếu nại, thì theo quyết định của mình,  Bestbuyways.com   có ​​thể gửi một bản sao của thông báo phản đối cho bên khiếu nại ban đầu để thông báo cho người đó rằng Inspire Cotton có thể thay thế tài liệu đã bị loại bỏ hoặc ngừng vô hiệu hóa nó trong 10 ngày làm việc. Trừ khi chủ sở hữu bản quyền nộp đơn yêu cầu lệnh tòa chống lại nhà cung cấp nội dung bị cáo buộc vi phạm, tài liệu bị xóa có thể được thay thế hoặc khôi phục quyền truy cập vào tài liệu đó sau 10 đến 14 ngày làm việc hoặc hơn sau khi nhận được thông báo phản đối, tại  Bestbuyways.com   tùy ý.

Vui lòng liên hệ với  Đại lý được Chỉ định của Bestbuyways.com   theo địa chỉ sau:  [email protected]